Trang chủ > Xử lý nước thải > Xử lý nước thải nhà máy luyện kim, cơ khí, xi mạ

Xử lý nước thải nhà máy luyện kim, cơ khí, xi mạ


Hình 1: Hố thu + song chắc rác


Hình 2:
Bể điều hoà


Hình 3:
Bể tách dầu


Hình 4:
Bể phản ứng


Hình 5: Bể lắng hóa lí


Hình 6: Bể trung gian


Hình 7: Bể lọc áp lực


Hình 8: Chất lượng nước đầu ra đạt theo
QCVN40/2011- cột B

Hình 9: Cụm hoá chất phục vụ hệ thống

CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI ĐẦU VÀO
Qua kiểm tra chất lượng nước thải, nước thải đầu vào của hệ thống xử lý nước thải có chứa các thành phần cần xử lý như sau:
Dòng nước thải xi mạ: Thành phần ô nhiễm chủ yếu là Crom, Kẽm, dầu mỡ, COD. pH = 11 – 12.
Dòng nước thải tẩy rỉ: Thành phần ô nhiễm chủ yếu là sắt, dầu mỡ, COD. pH = 4 -5.
Dòng nước thải sinh hoạt: Thành phần ô nhiễm chủ yếu là chất hữu cơ.

CHẤT LƯỢNG
NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ
Chất lượng nước thải sau xử lý đạt theo qui chuẩn xả thải Việt Nam: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp: QCVN 40 – 2011/BTNMT cột A,


Bảng 2: Thành phần và nồng độ các chất ố nhiễm giới hạn theo QCVN 40 -  2011/BTNMT, cột A

STT

Thông số

Đơn vị

Giá trị

A

1

pH

-

5.5 – 9

2

BOD5(200C)

Mg/l

30

3

COD

Mg/l

75

4

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

Mg/l

50

5

Tổng Nitơ

Mg/l

20

6

Phosphat (PO43-) (tính theo P)

Mg/l

4

7

Tổng coliforms

MPN/100ml

3.000

Với mục tiêu xây dựng hệ thống hoàn chỉnh nhằm xử lý các chất ô nhiễm có trong nước thải đạt tiêu chuẫn môi trường vừa đảo bảo tính mỹ quan của công trình so với các công trình xung quanh, và tránh quá trình phát sinh mùi hôi trong quá trình xử lý. Vì vậy việc lựa chọn công nghệ hóa lý kết hợp, sinh học là phương pháp tối ưu nhất được lựa chọn.

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN PHƯƠNG ÁN CÔNG NGHỆ


Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải xi mạ - luyện kim

Các tin khác