Trang chủ > Xử lý nước thải > Xử lý nước thải bệnh viện

Xử lý nước thải bệnh viện


Hình 1: Cụm bể xử lí nước thải bệnh viện
với bể điều hoà kị khí

Hình 2:
Thiết bị trộn tĩnh


Hình 3:
Bể lắng hoá lí


Hình 4:
Bể sinh học MBBR


Hình 5: Bể sinh học Aerotank


Hình 6: Bể lắng 2


Hình 7: Bể trung gian oxy hoá bật cao


Hình 8: Bể lọc áp lực


Hình 9: Chất lượnng nước đầu ra đạt theo
QCVN28/2010- BTNMT - CỘT A

Hình 10: Bể chứa bùn – bùn sẽ hút bỏ định kì

Nước thải bệnh viện bao gồm nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và nước thải của hoạt động khám chữa bệnh, xét nghiệm tại các khoa phòng.
Đây là loại nước thải có nhiều chất hữu cơ và các vi trùng gây bệnh

Bảng 1
: Thành phần và nồng độ các chất ố nhiễm cơ bản có trong nước thải

STT

 

Thông số

 

Đơn vị

 

Kết quả

 

1.

pH

-

6.5 - 7.5

2. BOD­5 mg/l 300 – 500

3.

COD

mg/l

 500 – 700

4.

SS

mg/l

 150 – 250

5.

Tổng Nito

mg/l

70-80

6. Coliform MPN/100ml 93x104

 


CHẤT LƯỢNG NƯỚC THẢI SAU XỬ LÝ
Chất lượng nước thải sau xử lý đạt theo qui chuẩn xả thải Việt Nam: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải Y tế: QCVN 28 – 2010/BTNMT.
Bảng 2
: Thành phần và nồng độ các chất ố nhiễm giới hạn

 

TT

Thông số

Đơn vị

Giá trị C

A

B

1

pH

-

6,5 - 8,5

6,5 - 8,5

2

BOD5 (200C)

mg/l

30

50

3

COD

mg/l

50

100

4

Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)

mg/l

50

100

5

Sunfua (tính theo H2S)

mg/l

1,0

4,0

6

Amoni (tính theo N)

mg/l

5

10

7

Nitrat (tính theo N)

mg/l

30

50

8

Phosphat (tính theo P)

mg/l

6

10

9

Dầu mỡ động thực vật

mg/l

10

20

10

Tổng hoạt độ phóng xạ α

Bq/l

0,1

0,1

11

Tổng hoạt độ phóng xạ β

Bq/l

1,0

1,0

12

Tổng coliforms

 

MPN/ 100ml

3000

5000

Với mục tiêu xây dựng hệ thống hoàn chỉnh nhằm xử lý các chất ô nhiễm có trong nước thải đạt tiêu chuẫn môi trường vừa đảo bảo tính mỹ quan của công trình so với các công trình xung quanh, và tránh quá trình phát sinh mùi hôi trong quá trình xử lý. Vì vậy việc lựa chọn công nghệ hóa lý kết hợp, sinh học là phương pháp tối ưu nhất được lựa chọn.

SƠ ĐỒ KHỐI CÔNG NGHỆ XỬ LÝ


Sơ đồ khối công nghệ xử lý nước thải

Các tin khác