Trang chủ > Dự án môi trường > Công trình xử lý nước thải CS: 5000m3/ngày

Công trình xử lý nước thải CS: 5000m3/ngày

Địa điểm:
Chủ đầu tư :  Khu dân cư Tân Phú
Một số hình ảnh công trình :


  Hình 1

 

Hình 2

 

  Hình 3


Hình 4


Hình 5


Hình 6

 

Hình 7


Hình 8


Hình 9


Hình 10



Hình 11



Hình 12



Hình 13


Hình 14



 

Hình 16

 

 

Hình 17

 

 

Hình 18

 

 

Hình 19

 

 

Hình 20

 

 

Hình 21

 

 

Hình 22

 

 

Hình 23

 

 

Hình 24

 

 

Hình 25

 

 

Hình 26

 

 

Hình 27

 

 

Hình 28

 

 

Hình 29

 

 

Hình 30

 

 

Hình 31

 

 

Hình 32

 

 

Hình 33